Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie

ZAKRES

Państwa prywatność jest priorytetem dla MiTek Industries Polska Sp. z o.o. i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka prywatności dotyczy gromadzenia danych osobowych za pomocą oprogramowania, witryn internetowych, zdarzeń i niektórych aplikacji mobilnych obsługiwanych przez MiTek Industries Polska Sp. z o.o..

Nasze produkty i/lub witryny internetowe mogą zawierać odnośniki do stron obsługiwanych przez inne podmioty lub przez podmioty należące do grupy MiTek Industries Polska Sp. z o.o.. Niniejsza polityka prywatności nie uwzględnia prywatności takich produktów i witryn internetowych.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY I W JAKI SPOSÓB?

Gromadzimy informacje na temat osób prywatnych, użytkowników i specjalistów na różne sposoby, między innymi bezpośrednio od osób prywatnych (na przykład podczas zamawiania produktu, rejestrowania konta lub zapisywania się do newslettera), od pracodawcy, z informacji dostępnych publicznie oraz poprzez pliki cookie i/lub podobną technologię.

Nie udostępniamy podanych przez Państwa informacji stronom trzecim, chyba że określono inaczej w niniejszej polityce prywatności lub gdy uznamy w dobrej wierze, że wymaga tego prawo.

JAK CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Stosujemy zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, udostępnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem danych osobowych dostarczanych przez Państwa lub Państwa pracodawcę.

MiTek Industries Polska Sp. z o.o. działa zgodnie z unijnym Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych (RODO), ustawami i najlepszymi praktykami branżowymi związanymi z bezpieczeństwem danych osobowych.

W przypadku osób zamieszkujących na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub kraju, w którym obowiązuje prawo ochrony danych i prywatności, możemy przekazywać dane osobowe tych osób do krajów, które mogą nie gwarantować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraj, w którym zamieszkuje ta osoba. Podanie swoich danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na taki rodzaj przekazywania danych. MiTek Industries Polska Sp. z o.o. spełnia wymogi RODO w zakresie przekazywania danych.

KTO MA DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH?

Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie wynajmujemy stronom trzecim list mailingowych ani jakichkolwiek danych klientów. Nie udostępnimy Państwa danych osobowych stronom niezrzeszonym, z wyjątkiem zatwierdzonych przez nas przedstawicieli, dostawców i wykonawców lub w inny sposób opisany w niniejszej polityce prywatności.

Niektóre z naszych jednostek stowarzyszonych obsługują oferowane przez nas produkty i usługi, w związku z czym dzielimy niektóre funkcje wspomagające podstawową działalność z innymi spółkami z grupy MiTek Industries Polska Sp. z o.o., zgodnie z postanowieniami RODO UE.

Nie ujawniamy żadnych danych osobowych ani informacji dotyczących korzystania z naszych produktów, witryn internetowych lub aplikacji mobilnych podmiotom niepowiązanym, chyba że jest to konieczne do poprawy jakości korzystania z produktu, spełnienia postanowień umowy zawartej między nami a Państwa pracodawcą, wykonywania warunków korzystania z usług, spełniania naszych zobowiązań wobec dostawców treści i technologii lub wymagane przez prawo.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA POPRAWIĆ, ZMIENIĆ LUB USUNĄĆ SWOJE DANE OSOBOWE ALBO ZAKTUALIZOWAĆ SWOJE PREFERENCJE?

Można zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane w dowolnym momencie, kontaktując się z nami listownie na podany poniżej adres:

MiTek House

Grazebrook Industrial Park, Peartree Lane,

Dudley, West Midlands

DY2 0XW

mailowo:

info@mitek.pl

lub telefonicznie:

pod numerem biura pomocy technicznej MiTek (który firma w Wielkiej Brytanii wyznaczy w tym celu).

PEŁNA POLITYKA PRYWATNOŚCI

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZI MITEK INDUSTRIES POLSKA SP. Z O.O. I W JAKI SPOSÓB Z NICH KORZYSTA?

Gromadzimy informacje na temat osób prywatnych, użytkowników i specjalistów na różne sposoby, między innymi bezpośrednio od osób prywatnych (na przykład podczas zamawiania produktu, rejestrowania konta lub zapisywania się do newslettera), od pracodawcy, z informacji dostępnych publicznie oraz poprzez pliki cookie i/lub podobną technologię.

DANE DOSTARCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Przy rejestracji w celu korzystania z naszych usług, dokonywanej bezpośrednio przez użytkownika lub za pośrednictwem jego pracodawcy, bądź przy zamawianiu produktów przez nasze witryny internetowe lub bezpośrednio u nas, prosimy o podanie danych osobowych, na przykład imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail i/lub niektórych dodatkowych informacji wynikających z korzystania z naszych produktów, witryn internetowych i usług, takich jak szkolenia w zakresie oprogramowania czy komunikacja marketingowa. Informacje te przechowujemy w bazie danych CRM do wykorzystania w przyszłości, w zależności od potrzeb.

MARKETING

Możemy wykorzystywać niektóre informacje podawane przez Państwa informacje, aby sugerować produkty i usługi, które naszym zdaniem mogłyby Państwa zainteresować, lub przesyłać nasz kwartalny newsletter. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywania tego typu ofert lub bezpośredniego kontaktu z naszej strony, mogą Państwo z tego zrezygnować (wypisać się) w sposób podany poniżej.

Aby zaktualizować preferencje dotyczące otrzymywanych wiadomości e-mail dotyczących naszych produktów, usług, aktualności, biuletynów i raportów, należy kliknąć odnośnik do centrum preferencji zawarty w każdej takiej wiadomości.

Można także zapoznać się z poniższym ustępem „W jaki sposób można poprawić, zmienić lub usunąć swoje dane osobowe albo zaktualizować swoje preferencje?”.

Gdy kontaktują się Państwo z naszym działem obsługi klienta, możemy poprosić o podanie informacji dotyczących Państwa komputera lub problemów, które próbują Państwo rozwiązać. Informacje te są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania.

DZIENNIKI UŻYTKOWANIA I SERWERA

Podczas wizyt w naszych witrynach internetowych możemy śledzić informacje o korzystaniu z witryn i zapisywać je w dziennikach użytkowania lub dziennikach serwera, rejestrujących aktywność w naszych witrynach. Nasze serwery automatycznie przechwytują i zapisują informacje w formie elektronicznej. Oto niektóre przykłady gromadzonych przez nas informacji:

adres IP;

nazwa dostawcy usług internetowych;

miasto, region i kraj, z którego odwiedzana jest witryna;

rodzaj używanej przeglądarki lub używanego komputera;

liczba odnośników, które są klikane w obrębie witryny;

data i godzina wizyty w witrynie;

strona internetowa, z której nastąpiło wejście na naszą witrynę;

strony oglądane w obrębie naszej witryny;

niektóre wyszukiwania w obrębie naszych produktów i/lub witryn.

Informacje gromadzone w dziennikach użytkowania lub dziennikach serwera pomagają nam zarządzać produktem i/lub witryną internetową, analizować ich użytkowanie, chronić produkt i/lub witrynę internetową i ich zawartość przed niewłaściwym użyciem oraz poprawiać jakość korzystania z nich.

PLIKI COOKIE

Aby móc dostarczać usługi dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb poprzez nasze produkty i witryny internetowe, możemy wykorzystywać pliki cookie do przechowywania i śledzenia informacji na Państwa temat.

Cookie to mały plik tekstowy przesyłany na urządzenie, z którego korzysta użytkownik, aby przechowywać ograniczone informacje o użytkowaniu produktu lub witryny internetowej. Dzięki korzystaniu z plików cookie zapewniamy pewne funkcje (takie jak umożliwienie dostępu do bezpiecznych miejsc logowania i uniknięcie konieczności ponownego wpisywania informacji w formularzach produktów lub witryn internetowych) oraz personalizujemy zawartość naszego produktu lub witryny internetowej. Bez plików cookie te funkcje nie byłyby dostępne.

Korzystanie z naszych produktów i witryn internetowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików cookie na urządzeniu użytkownika.

USŁUGI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Możemy również używać narzędzi analitycznych dostarczanych przez Google Inc. („Google”) lub innych podobnych dostawców. Narzędzia analityczne obsługują pliki cookie za pośrednictwem naszych produktów lub witryny internetowej i anonimowo gromadzą zbiorcze dane dotyczące korzystania z witryny lub produktu przez użytkowników i osoby odwiedzające witrynę. Zgromadzone dane umożliwiają nam zrozumienie całokształtu aktywności użytkowników i osób odwiedzających witrynę oraz opracowanie sposobów na poprawę oferty produktów lub udoskonalenie witryny internetowej. Dane te są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w anonimowych, zbiorczych bazach danych i nie pozwalają na identyfikację użytkownika ani osoby odwiedzającej witrynę.

Możemy także wykorzystywać narzędzia do automatyzacji marketingu (szczegółowe informacje o firmie mogą być dostarczone na żądanie). Firmy te posługują się plikami cookie w celu profilowania zainteresowań i aktywności użytkowników i osób odwiedzających witrynę. Używamy danych zebranych przez te pliki, aby dostarczać naszym użytkownikom lub osobom odwiedzającym witrynę informacje, nowe artykuły i treści reklamowe dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i wymagań.  Dane te gromadzimy anonimowo, z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownicy lub osoby odwiedzające witrynę zdecydowali się wcześniej na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych lub wybiorą tę usługę w późniejszym czasie.  W takim przypadku zestaw plików cookie umożliwia nam identyfikację użytkownika lub osoby odwiedzającej witrynę. W sytuacji, gdy osoby odwiedzające witrynę zdecydowały się na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych, używamy narzędzi dostarczanych przez wyżej wspomniane firmy, aby kierować do takich osób kampanie mailingowe i śledzić ich skuteczność, w tym za pomocą czystych obrazów GIF (tzw. „clear image gifs”) dołączanych do wiadomości e-mail.

Użytkownikowi przysługuje prawo do odrzucenia lub zablokowania plików cookie obsługiwanych przez nasze produkty lub witrynę internetową, ale wówczas niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Sposób, w jaki można to zrobić, różni się w zależności od przeglądarki. Zalecamy więc skorzystanie z menu pomocy przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji.

Nasze wiadomości e-mail i treści promocyjne mogą również zawierać „czyste obrazy GIF” pozwalające na śledzenie wyników kampanii mailingowej. Obrazy GIF można wyłączyć w wiadomości e-mail; można także poszukać takiej możliwości w menu pomocy poczty e-mail.

Szanujemy Państwa prawo do decyzji dotyczącej akceptowania plików cookie i czystych obrazów GIF.

Uwaga: jeśli pliki cookie i czyste obrazy GIF nie zostaną wyłączone w ustawieniach przeglądarki i poczty e-mail, będzie to oznaczało zgodę na ich otrzymywanie.

W JAKI SPOSÓB MITEK INDUSTRIES POLSKA SP. Z O.O. CHRONI GROMADZONE DANE OSOBOWE?

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed przypadkową utratą oraz nieupoważnionym dostępem, użyciem lub udostępnieniem. Niektóre z naszych produktów i/lub witryn internetowych są chronione za pomocą protokołu Secure Sockets Layer (SSL). Co więcej, informacje o użytkowniku przechowujemy w centrum danych z ograniczonym dostępem i odpowiednim monitoringiem, a do ochrony danych używamy różnych technicznych środków bezpieczeństwa. Korzystamy też z oprogramowania do wykrywania włamań i oprogramowania antywirusowego.

Należy także pamiętać, że możemy przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe w systemach znajdujących się w innym kraju. Niezależnie od miejsca przechowywania i przetwarzania danych, podejmujemy jednak odpowiednie kroki, aby zapewnić ochronę Państwa danych zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszej polityce prywatności oraz zgodnie z wymogami przepisów prawa dotyczącymi ochrony danych/prywatności.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO INNYCH KRAJÓW

W przypadku osób zamieszkujących na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub kraju, w którym obowiązuje prawo ochrony danych i prywatności, możemy przekazywać dane osobowe tych osób do krajów, które mogą nie gwarantować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraj, w którym zamieszkuje ta osoba. Podanie swoich danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na taki rodzaj przekazywania danych. MiTek Industries Polska Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe tylko w stopniu koniecznym do zrealizowania opisanego powyżej celu.

Odbiorcami danych są inne spółki z grupy MiTek Industries Polska Sp. z o.o. oraz zewnętrzni dostawcy usług.

Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony wszelkich danych osobowych, co najmniej zgodny ze standardami obowiązującymi na terytorium EOG. Niezależnie od miejsca zamieszkania Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

KTO MA DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH?

Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie wynajmujemy stronom trzecim list mailingowych ani jakichkolwiek danych klientów. Nie udostępnimy Państwa danych osobowych stronom niezrzeszonym, z wyjątkiem następujących sytuacji:

Gdy dane pobierane są z publicznie dostępnych domen, w tym m.in. z witryn internetowych, katalogów i rejestrów spółek, publicznie dostępnych list rządowych, wyszukiwarek i podobnych technologii.

Udostępnianie danych przedstawicielom i/lub kontrahentom, którzy mogą korzystać z nich w naszym imieniu lub w związku z ich relacjami z nami (na przykład możemy korzystać z usług stron trzecich w kampaniach promocyjnych).

Gdy jest to wymagane przepisami prawa, podyktowane względami bezpieczeństwa publicznego lub polityki, w razie potrzeby związanej z transferem naszych aktywów biznesowych (np. gdyby firma została przejęta przez inną firmę lub gdyby doszło do jej likwidacji w trakcie postępowania upadłościowego) lub jeśli uznamy w dobrej wierze, że udostępnienie tych danych jest konieczne w celu ochrony naszych praw lub naszego majątku.

Niektóre z naszych jednostek stowarzyszonych obsługują oferowane przez nas produkty i usługi, w związku z czym dzielimy niektóre funkcje wspomagające podstawową działalność z innymi spółkami z grupy MiTek Industries Polska Sp. z o.o.. Nasze jednostki stowarzyszone są zobowiązane do zachowania poufności wszelkich danych osobowych, do których mogą mieć dostęp, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Nie ujawnimy żadnych informacji na temat Państwa aktywności niestowarzyszonym jednostkom zewnętrznym, chyba że jest to konieczne do poprawy jakości korzystania z produktu, spełnienia postanowień umowy zawartej między nami a Państwa pracodawcą, obsługi konta, współpracy między produktami MiTek Industries Polska Sp. z o.o., wykonywania warunków korzystania z usług, spełniania naszych zobowiązań wobec dostawców treści i technologii lub wymagane przez prawo.

Możemy również wykorzystywać dane statystyczne dotyczące użytkowania, aby rozwijać i udoskonalać produkt.

Dostęp do naszych niektórych produktów, usług i zawartości może być chroniony hasłem. Radzimy nie ujawniać nikomu nazw użytkownika ani haseł. Należy również wylogować się z produktu, konta lub usługi każdorazowo po zakończeniu sesji oraz zamykać terminal produktu lub okno przeglądarki po zakończeniu pracy, szczególnie jeśli komputer jest używany przez inne osoby lub jeśli używa się go w miejscu publicznym.

W jaki sposób można poprawić, zmienić lub usunąć swoje dane osobowe albo zaktualizować swoje preferencje?

Mogą Państwo w każdej chwili zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe. W tym celu należy przejść do ustawień profilu w produkcie lub usługach, z których Państwo korzystają. Można także skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać pomoc.

Aby zaktualizować preferencje dotyczące otrzymywanych wiadomości e-mail dotyczących naszych produktów, usług, aktualności, biuletynów i raportów, należy kliknąć odnośnik do centrum preferencji zawarty w każdej takiej wiadomości.

W niektórych krajach, jeśli nasze produkty i/lub usługi są używane w pracy, MiTek Industries Polska Sp. z o.o. może wysyłać niezapowiedziane treści marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie wtedy, gdy pracodawca wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od MiTek Industries Polska Sp. z o.o. lub jeśli zezwolił MiTek Industries Polska Sp. z o.o. na bezpośredni kontakt z Państwem i uzyskanie zgody na otrzymywanie treści marketingowych.

PYTANIA?

Jeśli chcą Państwo zobaczyć dane, które gromadzi MiTek Industries Polska Sp. z o.o., mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej polityki prywatności i/lub naszych praktyk albo chcą Państwo złożyć skargę lub wytoczyć spór, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesłanie listu na adres podany powyżej.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Jeśli praktyki dotyczące postępowania z danymi stosowane przez MiTek Industries Polska Sp. z o.o. ulegną znacznym zmianom, zmiany te zostaną opublikowane na niniejszej stronie. MiTek Industries Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, publikując uaktualnioną wersję na niniejszej stronie. Wszelkie poprzednie wersje tracą w takiej sytuacji ważność.

Niniejszą politykę prywatności zaktualizowano dnia 21/02/2017.